Το Όνομα του Πατέρα και το Βλέμμα της Μητέρας


ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΟΤΖΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απο την αρχή της ψυχαναλυτικής σκέψης η σεξουαλικότητα αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ψυχικής οργάνωσης του ατόμου. Διαμορφώνεται μέσα απο ένα δυναμικό μίγμα κοινωνικών και πολιτιστικών ηθών και εμπειριών, σωματικών ορμών, συνειδητών και ασυνειδήτων επιθυμιών και διαμορφώνει αντιστοίχως την συμπεριφορά και τις επιλογές μας. Παράλληλα, η ταυτότητα του φύλου, που αποτελεί βασικό κομμάτι της συνολικής σεξουαλικής ταυτότητας του ατόμου, μοιάζει να διαμορφώνεται από την εξωτερική βιολογική πραγματικότητα αλλά και μέσα από τις εσωτερικές εγγραφές που αφορούν τα βιώματα και την σχέση του ατόμου με τα πρωταρχικά του αντικείμενα. Στις περιπτώσεις των διαταραχών της ταυτότητας του φύλου είναι συνήθης η εικόνα ενός απόντα, ψυχικά και σωματικά, πατέρα και μίας παντοδύναμης μητρικής φιγούρας, όπου το παιδί θα αποτελέσει εκφραστής των δικών τους δυσκολιών και θα ξεδιπλώσει την ασυνείδητη  επιθυμία της μητέρας του  για τον φαλλό και την αδυναμία του πατέρα του  να υπερασπιστεί τον δικό του. Συνυπολογίζοντας αυτούς τους ενδοψυχικούς παράγοντες μπορούμε να αντιληφθούμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει μια ομοφυλοφιλική επιλογή στην ενδοψυχική συγκρότηση του ατόμου και στην οικογενειακή του ομοιόσταση.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: σεξουαλικότητα, ταυτότητα φύλου, διαταραχές της ταυτότητας φύλου, ομοφυλοφιλία.

ABSTRACT

From the beginning of the psychoanalytic thought, sexuality was the basic pillar of psychic structure of the person.  It is shaped through a dynamic mixture of social and cultural morals and experiences, somatic urges, conscious and unconscious desires and it respectively shapes our behavior and our choices.  At the same time, the gender identity, that is a basic part of the total sexual identity of the person, seems to be shaped from the outside biological reality but also through the internal recordings of the experiences and the person’s relationship with its primal objects.  In gender identity disorder cases a common image is that of a psychologically and physically absent father and of an omnipotent mother figure, within which the child will express their own difficulties and unfold the unconscious maternal desire of the phallus and the paternal weakness to defend his own.  Taking into account those intrapsychic factors we can understand the important role that homosexual choice play within the intrapsychic formation of the person and his family’s homeostasis.

KEYWORDS: sexuality, gender identity, disorders of gender identity, homosexuality